1. You are here:
  2. Stockholms Universitet
  3. Institutionen för Organisk Kemi
  4. Utbildning

Kandidatexamen*

Stockholms universitet erbjuder en kandidatexamen i kemi (180 hp). Institutionen för organisk kemi är ansvarig för kurserna inom organisk kemi (KO2003, KO3004, KO5001). Dessa kurser lärs ut på KÖL i välutrustade laboratorier där studenterna kommer att behärska grundläggande tekniker, inklusive: Grignardreaktioner, substitutionsreaktioner, eliminationsreaktioner, kondensationer, enolatkemi, destillation, kromatografi och grundläggande NMR-spektroskopi. Kurserna är labbintensiva där studenterna får starka laboratoriekunskaper i såväl grundläggande som avancerade tekniker. Examensarbetet utförs i en av forskargrupperna vid Institutionen för organisk kemi där studenterna kommer att träna i en verklig forskningsmiljö som arbetar med ett aktuellt forskningsämne.

Kurser

Organisk kemi I, 7.5 hp (KO2003)
Organisk kemi II, 7.5 hp (KO3005)
Organisk kemi - reaktivitet och struktur, 15 hp (KO5001)

Examensarbete (välj mellan 15 och 30 hp)
Kemi, självständigt arbete, 15 hp
Kemi, självständigt arbete, 30 hp


*För att få en kandidatexamen med specialisering inom organisk kemi krävs följande kurser:

A)


KO2003 (Organisk kemi I, 7.5 hp)
KO3005 (Organisk kemi II, 7.5 hp)
KO5001 (Organisk kemi - reaktivitet och struktur, 15 hp)

B)


Examensarbete (15 or 30 hp)

Master

För naturvetenskaplig masterexamen ska studenten ha godkänt resultat på följande kurser (samtliga på avancerad nivå):
KO7003 (Avancerad organisk syntes), 15 högskolepoäng, eller motsvarande,

Självständigt arbete, 30, 45 eller 60 högskolepoäng,

minst en av kurserna:
KO7009 (Metallorganisk kemi), 15 högskolepoäng,
KO7001 (Bioorganisk strukturanalys), 15 högskolepoäng,
KO8001 (Avancerad organisk kemi), 15 högskolepoäng,
KO7008 (Fysikalisk organisk kemi), 15 högskolepoäng,
KO7007 (Teoretisk organisk kemi), 15 högskolepoäng,

Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom organisk kemi eller motsvarande från utländsk utbildning.

Erasmus

The Department of Organic Chemistry is well experienced in hosting Erasmus students. Every year our department hosts around 5-10 Erasmus students. We can usually tailor your requests in respect to courses, research training, and diploma work. If you are interested in performing a research training period or a diploma work, please contact the professor of which research group you would like to join.

For more information regarding Erasmus exchange, please contact Charlotte Boegård (charlotte.boegard@kol.se) and Joseph Samec (joseph.samec@su.se).

Diploma work

Every year The Department of Organic Chemistry host around 10-15 diploma workers of which a large number of students come through Erasmus exchange programs. We offer world leading PI:s in a number of different research fields such as: Synthetic Organic Chemistry, Organometallics, Asymmetric Synthesis/Catalysis, Green Chemistry, NMR-spectroscopy, and Computational Chemistry. Our department is well equipped with: fume-hoods with Schlenk-lines and inert gases, NMR-spectrometers (300-750 MHz), HRMS, LC-MS, HPLC-systems, GC-MS systems, Glove-box, High pressure reactors, and React-IR.

The diploma work is performed in a research group at the department working on a current research topic. The students performing the diploma work will get supervision by a professor and work side-by-side with a PhD student or post-doc in one of the research programs. During the diploma work the student will experience how it is to perform top-notch research and also how it is to do a PhD. Many times the results that come out of a diploma work at our department end-up in scientific publications.

The department offer diploma work at the bachelor level (15 or 30 ECTS) and master level (30, 45, or 60 ECTS). In addition to diploma work the department gives research training courses (7,5, 15, 30 ECTS) where the student can get experience from a research laboratory without the demand to write a diploma thesis. However, in order to get a degree (either Master or Bachelor) a diploma thesis is mandatory.

If you wish to do a diploma work in any of the research groups at the department, please contact the supervisor directly.

If you want to do an external diploma work, please contact the head of studies.

Studierektor för grundutbildningen

Joseph Samec

studierektor@organ.su.se
+46 (0)70-5592511
Rum: A615

Studierektor för forskarutbildningen

Kálmán Szabó

kalman.j.szabo@su.se
+46 (0)8-6747485
Rum: A633

Utbildning på forskarnivå

Vid institutionen för organisk kemi finns ett omfattande forskarutbildningsprogram. Forskningsinriktningarna vid institutionen täcker många områden av experimentell och teoretisk kemi, innefattande metall-katalys, asymmetrisk syntes samt flera områden av bioorganisk kemi såsom kolhydratkemi, nukleotidkemi och enzymkemi.

Antagning

Vi har vanligtvis två antagningar per år i april och i november. Nästa antagning är i november 2017.

Antagningsregler: Beslut om antagning av studerande till utbildning på forskarnivå i organisk kemi fattas av institutionsstyrelsen, - eller - om styrelsen så beslutar - av prefekten eller av en särskild, av styrelsen inrättad antagningsnämnd. Lämnas uppdraget till prefekten, ska denne, innan beslut fattas ha samrått med de lärare som tjänstgör som handledare inom utbildning på forskarnivå.

Till utbildning på forskarnivå får antas endast så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering. Institutionsstyrelsen får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Institutionsstyrelsen får anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om institutionsstyrelsen bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år.

Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
Viktiga bedömningsgrunder för att antas till utbildning på forskarnivå i organisk kemi är följande: förtrogenhet med ämnets teori och den sökandes experimentella förmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Till grund för att bedöma hur den sökande uppfyller dessa krav används tidigare studiers relevans för ämnet, resultat på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, rekommendationsbrev, referenser till personer som kan beskriva den sökandes färdigheter, intervjuer och ett personligt brev från den sökande som beskriver den sökandes förväntningar på och avsikter med utbildningen.

Relevanta dokument:

Allman studieplan

 

 

Kurser

Vi har följande doktorandkurser för närvarande:

Obligatoriska kurser:

· Fysikalisk-organisk kemi, KO7008 15 högskolepoäng.
· Pedagogiska momentet i kemiska sektionens introduktionskurs 1,5 högskolepoäng, eller motsvarande (Denna kurs är obligatorisk för alla studenter på forskarnivå, som deltar i undervisning på grundläggande och avancerad nivå).

Valbara kurser:

· Avancerad organisk kemi, KO8001, 15 högskolepoäng
· Metallorganisk kemi KO7009, 15 högskolepoäng
· Bioorganisk strukturanalys, KO7001, 15 högskolepoäng
· Teoretisk organisk kemi, KO7007, 15 högskolepoäng
· Tillämpad NMR-spektroskopi för organiska kemister, 7.5 högskolepoäng
· Philosophy of Science and Etics 3 högskolepoäng
· Scientific Writing 3 högskolepoäng
· Första hjälpen 0,8 högskolepoäng

ISP (Individuell studieplan)

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska innehålla:

  • forskningsplan för doktorandens utbildning på forskarnivå inklusive en tidsplan
  • uppgifter om hur handledningen är organiserad
  • plan över vilka kurser/typ av kurser doktoranden ska gå under utbildningen
  • beskrivning av övriga vetenskapliga aktiviteter, såsom deltagande i seminarier och litteraturstudier
  • beskrivning av eventuella övriga åtaganden som doktoranden och institutionen har under utbildningstiden
  • finansieringsplan för doktorandens hela utbildning på forskarnivå
  • om studiefinansieringen inte består av anställning bör det av finansieringsplanen framgå vilken social trygghet i händelse av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet som är förknippad med den aktuella studiefinansieringen.


Den individuella studieplanen ska fastställas efter samråd med doktoranden och dennes handledare, och ska följas upp minst en gång varje år. Den individuella studieplanen fastställs och följs upp enligt gällande delegationsordning. Vid den individuella studieplanens uppföljning ska det framgå hur forskarutbildningens aktiviteter knyter an till högskoleförordningens examensmål.

ISP blankett (.docx)

 

Disputation

Som ett led i utbildningen ska den studerande författa en vetenskaplig avhandling. Avhandlingen ska visa doktorandens förmåga att på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt självständigt - inom eller utom ramen för ett lagarbete - lösa den valda forskningsuppgiften. Avhandlingen bör kvalitetsmässigt ligga på en sådan nivå att den kan bedömas uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en vetenskaplig skriftserie av god kvalitet. Doktorsavhandlingen ska utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser med en sammanfattning av dessa. Uppsatserna får ha författats gemensamt med andra personer. Doktorandens insatser ska tydligt kunna urskiljas om arbetet utförts inom ramen för ett samarbete.

För examen erfordras att den studerande får betyget godkänd dels på de prov som ingår i examen, dels på avhandlingen. Varje kurs avslutas i regel med skriftligt eller muntligt prov. I vissa fall kan kontinuerlig kunskapskontroll ske i samband med undervisning/laborationer. Prov bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd.

Avhandlingen ska försvaras muntligen vid offentlig disputation. Disputationen ska följa de regler som gäller vid det Naturvetenskapliga området, Stockholms universitet.

Relevanta document:

Disputationsregler

Checklist for doktorander (EN)

Blanket for forslag for opponent och betygsnamd

 

 

Utbildning

The Department of Organic Chemistry at Stockholm University offers education in organic chemistry at Bachelor, Master, and PhD level.
Courses are taught at KÖL and at the department, in well-equipped laboratories where students will master fundamental techniques including:
Grignard reactions, substitution reactions, elimination reactions, condensations, enolate chemistry, distillation, chromatography, and basic NMR spectroscopy at the Bachelor level and at the Master level advanced techniques including: Schlenk-techniques, organometallic reagents, chiral separation using both HPLC and GC, high resolution mass-spectroscopy, advanced 1D 2D NMR-techniques, and computational chemistry.

The Department of Organic Chemistry has professional teachers from the whole world and courses are taught in English from the bachelor level. We are pioneers in problem-based education and well known for giving both a deep and broad education in the theoretical as well as the practical parts of organic chemistry. Students will spend about half their time in the laboratories during courses.

For further information about our programs please click on Bachelor, Masters, PhD

For more general information please visit KÖL www.kemi.su.se or contact Head of Studies

Search the website

Loading